ADVISORY COMMITTEE MEMBERS

 • Dr. Asha Benakappa
 • Mr. Lakshapathi
 • Ms. Archana Mehandale
 • Dr. H.Sudarshan
 • Mr. Mathew Philip
 • Ms. Cynthia Stephen
 • Dr. Kamala Gopala Rao
 • Mr. Pramod Kulkarni
 • Ms. E.V. Shanta
 • Dr. Nandini Mundkur
 • Mr. Samuel Paul
 • Ms. Neena Nayak
 • Dr. Sreelakshmi Gururaja
 • Mr. V.N. Subba Rao
 • Ms. Sheela Devaraj
 • Dr. T.S. Chandrashekar
 • Mr. Vinod Vyasulu
 • Ms. Sheela Ramanathan
 • Dr. Usha Abrol
 • Ms. Tara
 • Ms. Vani Periodi